Algemene voorwaarden

Laatste update: 14-02-2023

Download de algemene voorwaarden hier

Welkom bij Easywalker B.V. (‘Easywalker’) webwinkel. Als je producten koopt uit onze webwinkel, stem je ermee in te worden gebonden aan deze voorwaarden en andere voorwaarden die we je kunnen voorleggen, waaronder maar niet beperkt tot onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid. LEES DE VERKOOPVOORWAARDEN GRONDIG VOORDAT JE ONZE PRODUCTEN KOOPT. DOOR PRODUCTEN TE KOPEN VAN EASYWALKER, AANVAARD JE EN STEM JE IN MET DEZE VOORWAARDEN. BOVENDIEN VERKLAAR EN GARANDEER JE DAT JE DE WETTELIJK BEPAALDE LEEFTIJD HEBT BEREIKT WAAROP JE IN JOUW RECHTSGEBIED OF VERBLIJFPLAATS ONZE PRODUCTEN MAG KOPEN EN GEBRUIKEN. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUN JE GEEN PRODUCTEN VAN EASYWALKER KOPEN.

Onze webwinkel en de producten die in onze webwinkel worden aangeboden zijn bestemd voor de verkoop aan particuliere klanten en niet voor wederverkoop.
Als je interesse hebt in grootschalige verkoop of distributie van onze producten, neem dan hier contact met ons op.

1. BETALEN
Door ons een betaalkaart voor te leggen, verklaar en garandeer je dat je gemachtigd bent om deze betaalkaart te gebruiken en dat je Mollie B.V., onze externe betalingsverwerker, machtigt om het totaalbedrag van je bestelling (waaronder alle toepasbare belastingen en andere kosten) in rekening te brengen op je betaalkaart. Als de door jou verstrekte betaalgegevens worden geweigerd of we je transactie anderszins niet kunnen verwerken, kan je bestelling worden geannuleerd, opgeschort of uitgesteld.
Het is jouw verantwoordelijkheid om de betaalproblemen die Easywalker tegenkomt bij het verwerken van je bestelling op te lossen. Je kunt je betaalgegevens veranderen, aanpassen of wijzigen door een e-mail te sturen naar hello@easywalker.com.

2. BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN
Alle producten die worden aangeboden op de site van Easywalker zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om bij een bestelling beperkingen in aantallen op te leggen, een bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te stoppen met het aanbieden van bepaalde producten zonder voorafgaande kennisgeving. Prijzen voor onze producten kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op al geplaatste bestelling(en).

3. VERZENDING EN ONTVANGST
De prijzen van de producten die we te koop aanbieden in onze webwinkel zijn exclusief verzendkosten. Onze verzendkosten en -methodes zijn zoals van tijd tot tijd wordt omschreven op onze website. Het eigendom van producten gekocht vanuit onze webwinkel wordt overgedragen aan de klant op het moment dat Easywalker ze aan de transporteur afgeeft, maar Easywalker en/of de transporteur zijn verantwoordelijk voor verlies dat zich voordoet of schade die ontstaat wanneer het product naar je onderweg is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van alle artikelen bij ontvangst. Vermiste of beschadigde artikelen dien je binnen 14 dagen na ontvangst aan Easywalker te melden.De Producten die verkrijgbaar zijn in de winkel worden ontworpen, aangeboden en verkocht voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Alle veiligheidswaarschuwingen, informatie, instructies, verpakkingen, materialen in de doos, mobiele apps en ondersteunende diensten worden aangeboden in alle Europese talen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende wet- en regelgeving van het land waarvoor het product bestemd is. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als je een dergelijke wet overtreedt.

4. RETOUREN EN TERUGBETALINGEN
Als je iets wat je van ons hebt gekocht wilt terugsturen of ruilen is dat geen enkel probleem. Je hebt 30 dagen vanaf de dag van levering om jezelf ervan te verzekeren dat wat je bij Easywalker hebt gekocht bij je past. Als je niet 100% tevreden bent met je aankoop, dan kun je je bestelling terugsturen voor een terugbetaling.

Elk product dat u retourneert, moet worden geretourneerd, compleet met alle onderdelen en met alle originele verpakking en accessoires, inclusief de doos, instructies / handleidingen en alle andere items die oorspronkelijk bij het product zijn geleverd.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om je product binnen de retourtermijn van 30 dagen ter retournering af te leveren bij de geselecteerde Pickup Parcelshop en om het ontvangstbewijs te bewaren. Verpak het zorgvuldig, zoals wij dat ook doen. Easywalker behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te bepalen of een geretourneerd product in nieuwstaat is.
We behouden ons het recht voor op een boete op te leggen als het teruggestuurde product buiten de retourtermijn en/of in een niet-verkoopbare staat is ontvangen.

5. BEPERKTE GARANTIE
Easywalker garandeert dat alle producten die worden verkocht door Easywalker vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de dag van levering, tenzij anders aangegeven bij het product.

In het geval van reparaties en vervangingen binnen de garantie geldt de oorspronkelijke garantieperiode of een garantie van zes (6) maanden vanaf de datum van de reparatie of vervanging, afhankelijk van wat langer is.

Als Easywalker van mening is dat een product gebrekkig is, dan is de enige verantwoordelijkheid van Easywalker om het gebrekkige product, naar eigen goeddunken, te repareren of te vervangen. Easywalker is niet verantwoordelijk voor kosten, verliezen of schade ontstaan uit het verlies of gebruik van diens
producten en Easywalker verwerpt specifiek alle claims voor gevolgschade en incidentele schade

Deze beperkte garantie is onderworpen aan verschillende belangrijke restricties:

· Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op producten die direct bij Easywalker worden gekocht.
• Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van een product en kan niet worden overgedragen aan iemand anders door verkoop, verhuur of overdracht van het product.
· De standaard garantieperiode start op de dag van levering en vereist een aankoopbewijs, ongeacht of je je product hebt aangemeld voor de garantie.
• Een vervangend onderdeel of product kan alleen worden verstrekt in het land van aankoop.
· Deze beperkte garantie heeft geen betrekking op normale slijtage.
· Deze beperkte garantie is niet van toepassing op iets anders dan defecten bij de productie en fabricage van het product.
· De beperkte garantie wordt opgeheven in het geval van:

(i) Een aanpassing of reparatie op welke manier dan ook verricht door wie dan ook, buiten door Easywalker goedgekeurde services of producten om.
(ii) Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud, gebruik dat afwijkt van wat staat beschreven in de instructies, gebruik dat afwijkt van wat kan worden verwacht als redelijk gebruikt, kwaadwillende handelingen, nalatigheid, ongelukken, natuurrampen of fysiek geweld.
(iii) Een poging om het product te combineren met een product en/of accessoires van derden.
(iv) Verlies van onderdelen.
· Om service binnen de garantie te krijgen, neem je eerst contact op met Easywalker om het probleem en de voor jou meest geschikte oplossing te bepalen.

Je gebruik van onze producten is naar eigen goeddunken en op eigen risico. Je bent als enige verantwoordelijk voor (en Easywalker verwerpt de verantwoordelijkheid voor) verlies, aansprakelijkheid of schade die het resultaat is van je gebruik van onze producten, waaronder overlijden of persoonlijk letsel.

ALLE DOOR NATIONALE WETGEVING GEÏMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN HIERBIJ BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE. IN SOMMIGE LANDEN ZIJN BEPERKINGEN OP HOE LANG EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE DUURT NIET TOEGESTAAN, DUS MOGELIJK IS BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP JOU VAN TOEPASSING. MET UITZONDERING VAN DOOR NATIONALE WETGEVING GEÏMPLICEERDE GARANTIES DIE HIERBIJ BEPERKT ZIJN, IS DE VOORGAANDE BEPERKTE GARANTIE EXCLUSIEF EN KOMT DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, WAARBORGEN, OVEREENKOMSTEN EN VERGELIJKBARE VERPLICHTINGEN VAN FABRIKANT OF VERKOPER

6. VERZAMELEN VAN GEGEVENS
Door producten van Easywalker te bestellen stem je ermee in dat en begrijp je dat Easywalker verzamelde gegevens van je bestelformulier, telefonische bestelling of bestelling per fax of e-mail kan bewaren, delen, verwerken en gebruiken met het oog op het verwerken van de bestelling. Easywalker kan dergelijke gegevens ook delen met diens
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Easywalker beschermt je informatie in overeenstemming met ons Privacyverklaring (easywalker.com). Easywalker werkt met andere bedrijven die ons helpen je onze producten aan te bieden, zoals vrachtvervoerders en creditcardmaatschappijen. Je bevestigt hierbij dat Easywalker hiervoor mogelijk bepaalde informatie met deze bedrijven moet delen.

7. BEPERKINGEN
Niets in deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder in dit onderdeel 'Beperking van aansprakelijkheid' is een poging om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke
wetgeving.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN AANVULLING OP DE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE, IS IN GEEN GEVAL (A) EASYWALKER AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, GEVOLG-, BIJZONDERE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, WAARONDER
SCHADE DOOR VERLOREN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DE
PRODUCTEN, ZELFS ALS EASYWALKER WIST VAN OF HAD MOETEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE, EN (B) DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN EASYWALKER VOERTVLOEIEND UIT OF
MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, IN CONTRACTENRECHT, AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT OF ANDERSZINS GROTER DAN HET BEDRAG DAT EFFECTIEF IS BETAALD DOOR JOU AAN EASYWALKER OF EEN GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER VAN EASYWALKER VOOR HET DESBETREFFENDE PRODUCT IN DE VOORAFGAANDE ZES (6) MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING). DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. EASYWALKER VERWERPT ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN EASYWALKER.

8. GESCHILLEN
Geschillen die op de een of andere manier betrekking hebben op je gebruik van de producten of deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage in Amsterdam, Nederland. Alleen als je op enige wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden, kunnen we gerechtelijke of andere passende hulp zoeken bij een bevoegde rechtbank.
Je stemt hierbij in met de locatie van en jurisdictie in de rechtbank van Amsterdam en ziet af van alle verweren van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens die hierop betrekking hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en kan als oordeel worden opgevoerd in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt arbitrage onder deze Algemene Voorwaarden niet samengevoegd met arbitrage waarbij een andere partij aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen is, Je gaat ermee akkoord dat, ongeacht wet- of regelgeving van het tegendeel, elke claim of rechtsvordering voortvloeiend uit, met betrekking tot of in verband met de verkoop of het gebruik van producten van Easywalker of deze Algemene Voorwaarden, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering zich voordoet, of voor altijd zal worden uitgesloten. Geen enkel recht of rechtsmiddel van ons staat los van de andere, in recht of in billijkheid, waaronder maar niet beperkt tot schadevergoeding, honoraria van advocaten en kosten. Geen enkele vrijstelling door ons van onze rechten of rechtsmiddelen onder deze Algemene Voorwaarden impliceert een verplichting om vergelijkbare, toekomstige of andere vrijstellingen te verlenen.

9. RECHTSKEUZE
Alle zaken met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of claims voortvloeiend uit of met betrekking tot de producten of deze Algemene Voorwaarden, dienen te vallen onder en te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland.

10. OVERMACHT
Je gaat ermee akkoord dat Easywalker niet verantwoordelijk is voor iets waar we anders verantwoordelijk voor zouden zijn, als dit het resultaat is van gebeurtenissen waarover we geen controle hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, daden van God, oorlog, opstand, onlusten, terrorisme, misdaad, arbeidstekorten (waaronder wettige en onwettige stakingen), embargo's, verstoringen bij de post, verstoringen in communicatie, uitval van of gebrek aan infrastructuur, gebrek aan materialen of andere gebeurtenissen waarover we geen controle hebben.

11. SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, tegenstrijdig met een andere bepaling van de Algemene Voorwaarden of anderzijds niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de Algemene Voorwaarden van kracht alsof ze waren vermeld zonder dat deze niet afdwingbare bepaling was inbegrepen. Als twee of meer bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden als tegenstrijdig met elkaars werking worden beschouwd, heeft Easywalker als enige het recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft.

12. GEEN AFSTANDSVERKLARING
We behouden ons alle rechten voor die ons zijn toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden en onder de bepalingen van de geldende wetgeving. Als we een specifieke bepaling of specifieke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de geldende wetgeving niet handhaven, dient dit niet te worden opgevat als onze afstandsverklaring van het recht om diezelfde bepaling op enig moment in de toekomst te handhaven onder dezelfde of andere omstandigheden.

13. TOEWIJZING
Je kunt je rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet toewijzen aan een andere partij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken aan elke andere partij toewijzen.